ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻬﻢ ﺷﻨﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻻ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻋﻘﺒﺘﻮ ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺪﻩ !!

 

 

ﻣﻦ 😐

ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮ 😐

ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻋﻘﺐ😐

ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺷﻨﺎ😐

ﻭﺍﺗﺮ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺷﺘﺎﺵ😐

ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ😐

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺯﯾﺴﺘﺎﻥ 😐تاريخ : دوشنبه 4 اسفند1393 | 12:52 | نویسنده : مهندسین بهداشت محیط |
ﺩﯾﺸﺐ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ. ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺍﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ .. ﭘﺪﺭﻡ : ﭼﺮﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟ﭼﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﭘﺨﺶﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ .. ﺻﺪﺍﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ : ﺁﻗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ؟ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ؟ !!!! ﭘﺪﺭﻡ : ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ؟ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ .ﮐﻪ ﯾﮏﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ،ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ . ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺁﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ ” ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ”ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎﯾﻪ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ . ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ .. ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﭽﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .. ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ .ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ … ﺁﻗﺎ .… ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻨﺪ . ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ. ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺠﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ . ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟؟؟ ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ . ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ . ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ. ﺻﺤﻨﻪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟؟؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ . ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ .…ﻣﻤﻨﻮﻥ .… ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ . ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ . ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ … ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﭼﻪ ﮐﯿﮑﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ … ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﺩﺭﻡ .. ﻭ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺪﺭﻡ .… ﻭ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ؟؟ !!! ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ .. ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟؟؟ !! ﻭ ﭼﺮﺍ ﭘﺪﺭﻡ؟؟ !!! ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ .. ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ .. ” ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ

تاريخ : دوشنبه 4 اسفند1393 | 8:41 | نویسنده : ح.م(مدیر وبلاگ) |

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت

بانگ نوش شادخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا

کوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام

زنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند

ای دریغا رازداران یاد بادتاريخ : شنبه 2 اسفند1393 | 13:10 | نویسنده : ح.م(مدیر وبلاگ) |
سلام دوستان

پس از 2 ماه کوشش فراوان بالاخره آموزشی من تموم شد و از مرکز آموزش ترخیص شدم.

روزهای خوبی بود اما اصلا فکرشو نمیکردم اینجوری باشه.اکثر روزهای من مثل دوران دانشگاه بود. 4 ساعت کلاس در طی روز!!من از دانشگاه رفتم گفتم تموم شد دیگه درس نداریم اما اصلا هیچ تفاوتی نداشت.البته براتون بگم که تعاریف دیگری از سربازی هم که شنیدید مثل مرد وجود داشت!!!

سخت بود اما قابل تحمل انشاالله ادامه خدمتم نیز همین گونه باشد.

محتاج دعای خیرتون هستم.

والسلامتاريخ : پنجشنبه 30 بهمن1393 | 10:13 | نویسنده : ح.م(مدیر وبلاگ) |
سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه.

از روزی که رفتم آموزشی تا امروز صبح که ساعت 7 و نیم رسیدم خونه، 39 روز و 12 ساعت میگذره.اصلا سخت نیست اما وقتی هوای خونه وجودتو بگیره سخت میشه ولی بازم میشه تحمل کرد.اونجا با انواع دوستانی آشنا شدم که هر کدوم زندگی برای خودشون دارن. اما مهمترین نتیجه ای که گرفتم این بود که اگه آشنایی، برادری یا هرکس دیگه که میخواد بره سربازی بهش بگین یا با دیپلم برو یا اگه دنبال دانشگاه بود بهش بگین حداقل فوق لیسانس رو بگیره بعد بره.من افتادم تو شهری که اصلا فکرشو نمیکردم اونم زابل!!حالا ما چون لیسانس داریم رفتارشون خوبه.

سرتون درد نیارم اما این مرحله از زندگی من خیلی چیزای جدیدی به من یاد داد که اگه خدا بخواد همینا رو ادامه میدم.

امیدوارم هرجا هستین خوشبخت و موفق باشین. برای منم دعا کنید که پایان دوره وقت تقسیم جای خوبی بیفتم و همچنین دعا کنید که آدم بشم یا بهتر بگم یه مرد واقعی بشم.دوست دارم همیشه مثل الان باشم نه گذشته ام.

 التماس دعا             

یا حق                 

        

   17/11/1393           

 تاريخ : جمعه 17 بهمن1393 | 9:11 | نویسنده : ح.م(مدیر وبلاگ) |
یادش بخیر والا ما بچه بودیم همش اون خانوم مجری مهربونه بودا خانوم رضایی! میگفت: شما… مام میگفتیم: ما؟ میگفت: بعله شما که نزدیک تلویزیون نشستی، یکم برو عقبتر بشین! مام میرفتیم عقب! بعد میگفت: یکم عقبتر! آقا مام تا نزدیکیهای در ورودی میرفتیم عقب که نکنه لج کنه کارتون نشون نده..! یعنی یه همچین اسکولای دوست داشتنی ای بودیم ما..! 

یادش بخیر مبسر آبخوری داشتیم چقدر باید التماسش میکردیم تا اجاز می داد با دست آب بخوریم

 یادش بخیر تو پنکه روشن می گفتیم آآآآآآآآآآآ….

 یادش بخیر سال های دور از خانه و اوشین و پا کوتاه و پا ریکال و پرین

 یادش بخیر آرزومون بزرگ شدن بود و حالا…

 یادش بخیر الک دولک تو کوچه و ترس از چوبی که ممکنه بخوره تو سرت 

یادش بخیر خروس جنگی و سبیل آتشین و آفتاب مهتاب و لی لی و دزد وپلیس و…

 یادش بخیر هر روز زنگ در خونه همسایه مون رو میزدیم فرار می کردیم 

یادش بخیر اول دبستان که بودیم کل زنگ تفریح رو اول صف وایمیستادیم تا اولین نفر هایی باشیم که تو کلاس میرفتیم!

 یادش بخیر، آسیاب بشین میشینم، آسیاب پاشو پامیشم، آسیاب بچرخ میچرخم، آسیاب پاشو،پا نمیشم؛ 

 یادش بخیر، موقع امتحان باید بین خودمون و نفر بغلی کیف میزاشتیم رو میز که تقلب نکنیم. 

یادش بخیر، که چه حالی ازت گرفته می شد وقتی تعطیلات عید داشت تموم می شد و یادت می آمد پیک نوروزیت را با اون همه تکالیفی که معلمت بهت داده رو هنوز انجام ندادی  

یادش بخیر، سره کلاس انشاء که میشد اگه نوشته بودیم دل تو دلمون نبود معلم صدا بزنه ولی اگه ننوشته بودیم زنگ استراحت دل درد میگرفتیم!

 یادش بخیر، یک مدت از این مداد تراش رو میزی ها مد شده بود هرکی از اونا داشت خیلی با کلاس بود. 

      یادش بخیر، بازی اسم فامیل. میوه: ریواس  غذا: ریواس پلو…..!

   یادش بخیر، تو نیمکت ها باید سه نفری می نشستیم بعد موقع امتحان نفر وسطی باید میرفت زیر میز.

 

   یادش بخیر… آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیم درستون کجاست، اونا یه درس از ما عقب تر باش

 

 

  یادش بخیر نوار کاستهای علی مردان خان و خروس زری یادش بخیر اون وقتا به جای دلمون سر زانوهامون زخم بود به خاطر بازی تو کوچه.

 

       یادش بخیر چقدر حرص میخوردیم وقتی روز تعطیل رسمی با جمعه تداخل داشت ؟! 

      یادش بخیر ما بچه بودیم یه بازی بود به نام :«همه ساکت بودند ناگهان خری گفت» …صد برابر پلی استیشن ۳ لذت داشت !

    یادش

به خیر زمانی که راهنمایی بودیم یه دبیر داشتیم هر موقع از دست ما عصبانی میشد میگفت:گوساله ها خجالت بکشید من جای پدرتون هستم! 

 

 

یادش بخیر یه زمانی توو مدرسه با دوستمون هماهنگ می کردیم که :تو اجازه بگیر برو بیرون منم ۲دقیقه دیگه میام!بعد معلم عقده ای می گفت صبر کن تا دوستت بیاد بعد برو…..من که حلالشون نمی کنم!!!!!

 

 یادش بخیر بچه بودیم اون موقع ها شماره ها روی تلفن نمی افتاد !زنگ میزدیم مزاحم میشدیم

 

 یادش بخیر قدیمـا رو عیدی فک و فامیل حســـــاب باز میکردیمالانا خیلـــی بهمون لطف کنن ماچمون میکنن…!

 

 

 

بچه ها ببخشین من عجله ای پست گذاشتم زیاد منظم نیس

 تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن1393 | 19:30 | نویسنده : مهندسین بهداشت محیط |
سلفی از خودم!

هر کار کردم نیومد.اما از سال سوم چهارم ابتدایی انقد کچل نکرده نبودم.!!تاريخ : جمعه 5 دی1393 | 18:35 | نویسنده : ح.م(مدیر وبلاگ) |
با سلام خدمت همه همکلاسی های گرانقدر

امیدوارم حالتون خوب باشه و ایامتون متعالی انشاالله...

غرض ،  یک احوالپرسی ساده تو فضای مجازی بود همین.

مواظب خودتون باشین، خدا یادتون نره، یاعلی

 

 

پی نوشت یک:  آهای همکلاسی ها! به نظرم هر چند وقت یه سری به وبلاگ زده بشه خوبه ، حداقلش اینه که می فهمیم هنوز زنده ایم

پی نوشت دوم:  در حال حاضر  که خبری از طرح برا بهداشتیا نیست ، بهترین راهکار و تصمیم رفتن به خدمت  سربازی برای آقایون میتونه باشه!

پی نوشت سوم: اگر  از همکلاسی ها کسی مشغول به کار در جایی شده خوشحال میشیم از تجربیات کارشون برامون بنویسن

 تاريخ : دوشنبه 24 آذر1393 | 19:5 | نویسنده : س.ع.ج (نایب مدیر) |
                                                

                                         " شروع این ترم از تاریخ شش ِِ مهر "تاريخ : پنجشنبه 28 شهریور1392 | 21:37 | نویسنده : مهندسین بهداشت محیط |تاريخ : دوشنبه 6 خرداد1392 | 10:33 | نویسنده : مهندسین بهداشت محیط |